skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Nhan đề tạp chí: Psychiatrike = Psychiatriki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental disease in two classical music composers

Rempelakos, L ; Poulakou-Rebelakou, E ; Ploumpidis, D

Psychiatrike = Psychiatriki, 2012, Vol.23(4), pp.344-53

ISSN: 1105-2333 ; PMID: 23399756 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poulakou-Rebelakou, E
  2. Ploumpidis, D.
  3. Rempelakos, L.

theo chủ đề:

  1. Mental Disorders
  2. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...