skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Political Geography xóa Nhan đề tạp chí: Psychiatric Services (Washington, D.C.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From humanitarian exceptionalism to contingent care: Care and enforcement at the humanitarian border

Williams, Jill M.

Political Geography, July 2015, Vol.47, pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2015.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miller, Michelle
  2. Cruz, Jose
  3. Budsock, Patricia Dooley
  4. Williams, Jm
  5. Williams, Jill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...