skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Protein Expression And Purification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of Metarhizium anisopliae carboxypeptidase A with native disulfide bonds from the cytosol of Escherichia coli BL21(DE3)

Austin, Brian P ; Waugh, David S

Protein Expression and Purification, March 2012, Vol.82(1), pp.116-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-5928 ; E-ISSN: 1096-0279 ; DOI: 10.1016/j.pep.2011.11.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The substrate specificity of Metarhizium anisopliae and Bos taurus carboxypeptidases A: Insights into their use as tools for the removal of affinity tags

Austin, Brian P ; Tözsér, József ; Bagossi, Péter ; Tropea, Joseph E ; Waugh, David S

Protein Expression and Purification, 2011, Vol.77(1), pp.53-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-5928 ; E-ISSN: 1096-0279 ; DOI: 10.1016/j.pep.2010.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Waugh, David S.
  2. Austin, Bp
  3. Waugh, David
  4. Austin, Brian
  5. Austin, Brian P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...