skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Nhan đề tạp chí: Progress in Natural Science: Materials International xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on magnetic properties of Co–Fe-plated hollow ceramic microspheres

LI, Xiang ; Duan, Yue-Xin ; Zhao, Yan ; Zhu, Lei

Progress in Natural Science: Materials International, October 2011, Vol.21(5), pp.392-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0071 ; DOI: 10.1016/S1002-0071(12)60075-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhu, Lei
  2. Zhao, Y
  3. Zhao, Yan
  4. LI, Xiang
  5. Duan, Y.-X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...