skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Progress in Biophysics and Molecular Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The computationalist reformulation of the mind-body problem

Marchal, Bruno

Progress in Biophysics and Molecular Biology, Sept, 2013, Vol.113(1), p.127(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of pattern recognition in creative problem solving: A case study in search of new mathematics for biology

Hong, Felix T.

Progress in Biophysics and Molecular Biology, Sept, 2013, Vol.113(1), p.181(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Some Recent Insights in Integral Biomathics

Simeonov, Plamen L.

Progress in Biophysics and Molecular Biology, Vol. 113, Issues 1, 2013, pp. 216-228 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1306.2843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marchal, Bruno
  2. Gomez-Ramirez, Jaime
  3. Siregar, P.
  4. Gomez-Ramirez, J
  5. Hong, Ft

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...