skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Nhan đề tạp chí: Process Biochemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epicatechin effect on oxidative damage induced by tert-BOOH in isolated hepatocytes of fasted rats

Valls-Bellés, V ; González, P ; Muñiz, P

Process Biochemistry, 2004, Vol.39(11), pp.1525-1531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-5113 ; DOI: 10.1016/S0032-9592(03)00292-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Valls-Bellés, V.
  2. Muñiz, P.
  3. Gonzã¡Lez, P.
  4. Gonzalez, P
  5. Valls-Belles, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...