skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically adapting web sites for mobile access through logical descriptions and dynamic analysis of interaction resources

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Scorcia, Antonio

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 28 May 2008, pp.260-267

ISBN: 9781605581415 ; ISBN: 1605581410 ; DOI: 10.1145/1385569.1385611

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring interfaces with combined use of graphics and voice for both stationary and mobile devices

Paternò, Fabio ; Giammarino, Federico

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 23 May 2006, pp.329-335

ISBN: 1595933530 ; ISBN: 9781595933539 ; DOI: 10.1145/1133265.1133335

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...