skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the Workshop on Advanced Visual Interfaces AVI xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming of graphical user interfaces

Schlee, Max ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.403-406

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989936

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated transitions between user interface views

Dessart, Charles-Eric ; Motti, Vivian ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.341-348

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254623

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A domain model-driven approach for producing user interfaces to multi-platform information systems

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.395-398

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989934

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A haptic rendering engine of web pages for blind users

Kaklanis, Nikolaos ; Calleros, Juan ; Vanderdonckt, Jean ; Tzovaras, Dimitrios

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 28 May 2008, pp.437-440

ISBN: 9781605581415 ; ISBN: 1605581410 ; DOI: 10.1145/1385569.1385653

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual techniques for traditional and multimedia layouts

Vanderdonckt, Jean ; Gillo, Xavier

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.95-104

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192334

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a dynamic strategy for computer-aided visual placement

Bodart, François ; Hennebert, Anne-Marie ; Leheureux, Jean-Marie ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.78-87

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192328

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Calleros, J.G.
  4. Schlee, Max
  5. Gillo, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...