skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Browsing digital video

Li, Francis ; Gupta, Anoop ; Sanocki, Elizabeth ; He, Li-Wei ; Rui, Yong

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.169-176

ISBN: 1581132166 ; ISBN: 9781581132168 ; DOI: 10.1145/332040.332425

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How younger and older adults master the usage of hyperlinks in small screen devices

Ziefle, Martina ; Schroeder, Ulrik ; Strenk, Judith ; Michel, Thomas

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.307-316

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240676

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting multi-point interaction in visual workspaces

Shoemaker, Garth ; Gutwin, Carl

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.999-1008

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240777

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ziefle, Martina
  2. Schroeder, U.
  3. Li, Francis
  4. He, L.-W.
  5. Rui, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...