skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Revolving Fluid on a Rotating Earth

Brunt, D.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 02 August 1921, Vol.99(700), pp.397-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09501207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D. Brunt
  2. Brunt, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...