skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Revolving Fluid on a Rotating Earth

Brunt, D.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 02 August 1921, Vol.99(700), pp.397-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09501207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jupiter and Saturn

Hide, R.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 15 January 1974, Vol.336(1604), pp.63-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00804630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...