skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The conceptual structure of face impressions

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Keller, Matthias D ; Walker, Mirella ; Freeman, Jonathan B

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 September 2018, Vol.115(37), pp.9210-9215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30139918 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1807222115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same-sex marriage legalization associated with reduced implicit and explicit antigay bias

Ofosu, Eugene K ; Chambers, Michelle K ; Chen, Jacqueline M ; Hehman, Eric

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 April 2019, Vol.116(18), pp.8846-8851 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30988191 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1806000116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hehman, Eric
  2. Hehman, E.
  3. Ofosu, Eugene K.
  4. Walker, Mirella
  5. Keller, MD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...