skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of ERA in complex with the 3' end of 16S rRNA: implications for ribosome biogenesis

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 September 2009, Vol.106(35), pp.14843-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19706445 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0904032106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era GTPase recognizes the GAUCACCUCC sequence and binds helix 45 near the 3; end of 16S rRNA

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tarasov, Sergey G ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 March 2012, Vol.108(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1017679108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Waugh, David S.
 2. Zhou, Xiaomei
 3. Ji, Xinhua
 4. Xiaomei Zhou
 5. Tropea, Joseph

theo chủ đề:

 1. Nucleotides
 2. Cells
 3. Gtpases
 4. Viability
 5. RNA

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...