skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Koehl, Patrice xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatics, proton sensor, and networks governing the gating transition in GLIC, a proton-gated pentameric ion channel

Hu, Haidai ; Ataka, Kenichi ; Menny, Anaïs ; Fourati, Zaineb ; Sauguet, Ludovic ; Corringer, Pierre-Jean ; Koehl, Patrice ; Heberle, Joachim ; Delarue, Marc

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 December 2018, Vol.115(52), pp.E12172-E12181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1813378116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Independent saturation of three TrpRS subsites generates a partially assembled state similar to those observed in molecular simulations

Laowanapiban, Poramaet ; Kapustina, Maryna ; Vonrhein, Clemens ; Delarue, Marc ; Koehl, Patrice ; Carter, Charles

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 February 2009, Vol.106(6), pp.1790-1795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.0812752106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koehl, P
  2. Delarue, M
  3. Koehl, Patrice
  4. Delarue, Marc
  5. Hu, Haidai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...