skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Number without a language model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number without a language model

Spaepen, E. ; Coppola, M. ; Spelke, E. S. ; Carey, S. E. ; Goldin-Meadow, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/22/2011, Vol.108(8), pp.3163-3168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1015975108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Quality of early parent input predicts child vocabulary 3 years later
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of early parent input predicts child vocabulary 3 years later

Cartmill, E. A. ; Armstrong, B. F. ; Gleitman, L. R. ; Goldin-Meadow, S. ; Medina, T. N. ; Trueswell, J. C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/09/2013, Vol.110(28), pp.11278-11283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1309518110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Watching language grow
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching language grow

Goldin-Meadow, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/15/2005, Vol.102(7), pp.2271-2272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0500166102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The natural order of events: How speakers of different languages represent events nonverbally
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural order of events: How speakers of different languages represent events nonverbally

Goldin-Meadow, S. ; So, W. C. ; Ozyurek, A. ; Mylander, C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/08/2008, Vol.105(27), pp.9163-9168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0710060105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Susan Goldin-Meadow
  2. Goldin-Meadow, Susan
  3. Goldin-Meadow, S
  4. Goldin - Meadow, Susan
  5. Ozyürek, Asli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...