skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Enzymes xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences, USA xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allosteric inhibition of macrophage migration inhibitory factor revealed by ibudilast.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Cho, Yoonsang ; Crichlow, Gregg V. ; Vermeire, Jon J. ; Leng, Lin ; Du, Xin ; Hodsdon, Michael E. ; Bucala, Richard ; Cappello, Michael ; Gross, Matt ; Gaeta, Federico ; Johnson, Kirk ; Lolis, Elias J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 22, 2010, Vol.107(25), p.11313(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. et al.
  2. Leng, Lin
  3. Petsko, Gregory A.
  4. Lolis, Elias J
  5. Hodsdon, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...