skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cost of display switching: a comparison of mobile, large display and hybrid UI configurations

Rashid, Umar ; Nacenta, Miguel ; Quigley, Aaron

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.99-106

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254577

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on Infrastructure and Design Challenges of Coupled Display Visual Interfaces: in conjunction with Advanced Visual Interfaces 2012 (AVI'12)

Quigley, Aaron ; Dix, Alan ; Nacenta, Miguel ; Rodden, Tom

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.815-817

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254728

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Quigley, Aaron
  2. Quigley, A.
  3. Nacenta, Miguel
  4. Dix, Alan
  5. Rodden, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...