skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updating Software Architectures : A Style-Based Approach

Tamzalit, Dalila ; Oussalah, Mourad ; Le Goaer, Olivier ; Seriai, Abdelhak-Djamel

Proceedings of the International Conference on Software Engineering Research and Practice & Conference on Programming Languages and Compilers, 2006, pp.336-342

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oussalah, Mourad
  2. Tamzalit, Dalila
  3. Le Goaer, Olivier
  4. Seriai, Abdelhak-Djamel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...