skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN perspectives on "business and humanitarian and human rights obligations".(Business and Humanitarian and Human Rights Obligations)(Proceedings of the One Hundredth Annual Meeting of the American Society of International Law: A Just World Under Law)

Weissbrodt, David

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 2006, Vol.100, p.135-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN perspectives on "business and humanitarian and human rights obligations".(Business and Humanitarian and Human Rights Obligations)(Proceedings of the One Hundredth Annual Meeting of the American Society of International Law: A Just World Under Law)

Weissbrodt, David

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 2006, Vol.100, p.135-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights implementation and fact-finding by international organizations. (transcript)

Weissbrodt, David

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 1980, Vol.74, p.17-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights implementation and fact-finding by international organizations. (transcript)

Weissbrodt, David

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 1980, Vol.74, p.17-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights - effective remedies. (paper, remarks, discussion) (77th Annual Meeting of the American Society of International Law, Washington, D.C., April 14-16, 1983) (transcript)

Weissbrodt, David ; Neier, Aryen ; Higgens, Rosalyn ; Meron, Theodor

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 1985, p.377-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights - effective remedies. (paper, remarks, discussion) (77th Annual Meeting of the American Society of International Law, Washington, D.C., April 14-16, 1983) (transcript)

Weissbrodt, David ; Neier, Aryen ; Higgens, Rosalyn ; Meron, Theodor

Proceedings of the Annual Meeting-American Society of International Law, Annual, 1985, p.377-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-5037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weissbrodt, David
  2. Higgens, Rosalyn
  3. Meron, Theodor
  4. Neier, Aryen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...