skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the American Mathematical Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hilbert $C^*$-module not anti-isomorphic to itself

Mohammad B. Asadi ; A. Khosravi

Proceedings of the American Mathematical Society, 2007, Vol.135, pp.263-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9939 ; E-ISSN: 1088-6826 ; DOI: 10.1090/S0002-9939-06-08474-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elementary proof of the characterization of isomorphisms of standard operator algebras

Mohammad B. Asadi ; A. Khosravi

Proceedings of the American Mathematical Society, 2006, Vol.134, pp.3255-3256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9939 ; E-ISSN: 1088-6826 ; DOI: 10.1090/S0002-9939-06-08375-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...