skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRATUS: a questionnaire for strategic usability assessment

Kieffer, Suzanne ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on applied computing, 04 April 2016, pp.205-212

ISBN: 9781450337397 ; ISBN: 1450337392 ; DOI: 10.1145/2851613.2851912

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation templates: adding flexibility to model-driven engineering of user interfaces

Aquino, Nathalie ; Vanderdonckt, Jean ; Pastor, Oscar

Proceedings of the 2010 ACM Symposium on applied computing, 22 March 2010, pp.1195-1202

ISBN: 9781605586397 ; ISBN: 1605586390 ; DOI: 10.1145/1774088.1774340

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent editor for multi-presentation user interfaces

Collignon, Benoǐt ; Vanderdonckt, Jean ; Calvary, Gaëlle

Proceedings of the 2008 ACM symposium on applied computing, 16 March 2008, pp.1634-1641

ISBN: 9781595937537 ; ISBN: 1595937536 ; DOI: 10.1145/1363686.1364072

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface derivation from business processes: a model-driven approach for organizational engineering

Sousa, Kênia ; Mendonça, Hildeberto ; Vanderdonckt, Jean ; Rogier, Els ; Vandermeulen, Joannes

Proceedings of the 2008 ACM symposium on applied computing, 16 March 2008, pp.553-560

ISBN: 9781595937537 ; ISBN: 1595937536 ; DOI: 10.1145/1363686.1363821

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Kieffer, S.
  4. Sousa, Kênia
  5. Aquino, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...