skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRATUS: a questionnaire for strategic usability assessment

Kieffer, Suzanne ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on applied computing, 04 April 2016, pp.205-212

ISBN: 9781450337397 ; ISBN: 1450337392 ; DOI: 10.1145/2851613.2851912

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation templates: adding flexibility to model-driven engineering of user interfaces

Aquino, Nathalie ; Vanderdonckt, Jean ; Pastor, Oscar

Proceedings of the 2010 ACM Symposium on applied computing, 22 March 2010, pp.1195-1202

ISBN: 9781605586397 ; ISBN: 1605586390 ; DOI: 10.1145/1774088.1774340

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent editor for multi-presentation user interfaces

Collignon, Benoǐt ; Vanderdonckt, Jean ; Calvary, Gaëlle

Proceedings of the 2008 ACM symposium on applied computing, 16 March 2008, pp.1634-1641

ISBN: 9781595937537 ; ISBN: 1595937536 ; DOI: 10.1145/1363686.1364072

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface derivation from business processes: a model-driven approach for organizational engineering

Sousa, Kênia ; Mendonça, Hildeberto ; Vanderdonckt, Jean ; Rogier, Els ; Vandermeulen, Joannes

Proceedings of the 2008 ACM symposium on applied computing, 16 March 2008, pp.553-560

ISBN: 9781595937537 ; ISBN: 1595937536 ; DOI: 10.1145/1363686.1363821

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Kieffer, S.
  4. Sousa, Kênia
  5. Aquino, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...