skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kosch, Thomas xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 5th ACM International Symposium on pervasive displays xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic projection positioning based on surface suitability

Funk, Markus ; Kosch, Thomas ; Wolf, Katrin ; Knierim, Pascal ; Mayer, Sven ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 5th ACM International Symposium on pervasive displays, 20 June 2016, pp.75-79

ISBN: 9781450343664 ; ISBN: 145034366X ; DOI: 10.1145/2914920.2915014

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mayer, Sven
  2. Wolf, Katrin
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Kosch, T.
  5. Knierim, Pascal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...