skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Chủ đề: Agents xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IUI and agents for the new millennium (panel II)

Lieberman, Henry ; Bradshaw, Jeffrey ; Gil, Yolanda ; Selker, Ted

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.93-94

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291096

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's browse: a collaborative Web browsing agent

Lieberman, Henry ; Van Dyke, Neil ; Vivacqua, Adrian

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.65-68

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291092

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Butterfly: a conversation-finding agent for Internet relay chat

Van Dyke, Neil ; Lieberman, Henry ; Maes, Pattie

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.39-41

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291088

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Van Dyke, Neil
  3. Gil, Yolanda
  4. Bradshaw, Jeffrey
  5. Selker, Ted

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...