skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing the mapping problem in user interface design with UsiXML

Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.155-163

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045474

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus-based design of mixed reality systems

Trevisan, Daniela ; Gemo, Monica ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoît

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.59-66

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045458

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SketchiXML: towards a multi-agent design tool for sketching user interfaces based on USIXML

Coyette, Adrien ; Faulkner, Stéphane ; Kolp, Manuel ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.75-82

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045461

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

KnowiXML: a knowledge-based system generating multiple abstract user interfaces in USIXML

Furtado, Elizabeth ; Furtado, Vasco ; Sousa, Kênia ; Vanderdonckt, Jean ; Limbourg, Quentin

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.121-128

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045469

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Limbourg, Quentin
  4. Limbourg, Q.
  5. Trevisan, D.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...