skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Stereoscopic 3D for Automotive User Interfaces in a Real-World Driving Study

Broy, Nora ; Schneegass, Stefan ; Guo, Mengbing ; Alt, Florian ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.1717-1722

ISBN: 9781450331463 ; ISBN: 1450331467 ; DOI: 10.1145/2702613.2732902

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUIs in the Large: Using Paper Tangibles with Mobile Devices

Wolf, Katrin ; Schneegass, Stefan ; Henze, Niels ; Weber, Dominik ; Schwind, Valentin ; Knierim, Pascal ; Mayer, Sven ; Dingler, Tilman ; Abdelrahman, Yomna ; Kubitza, Thomas ; Funk, Markus ; Mebus, Anja ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.1579-1584

ISBN: 9781450331463 ; ISBN: 1450331467 ; DOI: 10.1145/2702613.2732863

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Schmidt, Albrecht
  3. Schneegass, Stefan
  4. Schneegass, S.
  5. Abdelrahman, Yomna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...