skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schneegass, Stefan xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 2nd ACM International Symposium on pervasive displays xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive effects of interactive public display applications

Alt, Florian ; Schneegass, Stefan ; Girgis, Michael ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2nd ACM International Symposium on pervasive displays, 04 June 2013, pp.13-18

ISBN: 9781450320962 ; ISBN: 1450320961 ; DOI: 10.1145/2491568.2491572

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceiving layered information on 3D displays using binocular disparity

Broy, Nora ; Alt, Florian ; Schneegass, Stefan ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2nd ACM International Symposium on pervasive displays, 04 June 2013, pp.61-66

ISBN: 9781450320962 ; ISBN: 1450320961 ; DOI: 10.1145/2491568.2491582

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Schmidt, A.
  3. Alt, F.
  4. Schneegass, S.
  5. Alt, Florian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...