skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notation-driven vs metamodel-driven development of domain-specific modeling languages: an empirical study

Wouters, Laurent ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on applied computing, 18 March 2013, pp.1145-1146

ISBN: 9781450316569 ; ISBN: 1450316565 ; DOI: 10.1145/2480362.2480576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executing and debugging UML models: an fUML extension

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on applied computing, 18 March 2013, pp.1095-1102

ISBN: 9781450316569 ; ISBN: 1450316565 ; DOI: 10.1145/2480362.2480569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gervais, M.-P.
  2. Gervais, Marie-Pierre
  3. Publications, Lip6
  4. Laurent, Yoann
  5. Wouters, Laurent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...