skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliciting evaluative comments from users in web 2.0 scenarios

Gomer, Richard

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.367-370

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167050

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gomer, Richard
  2. Gomer, R.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...