skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative user study on rating vs. personality quiz based preference elicitation methods

Hu, Rong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.367-372

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502702

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, P.
  2. Hu, Rong
  3. Pu, Pearl
  4. Hu, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...