skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meaningful melodies: personal sonification of text messages for mobile devices

Pfleging, Bastian ; Alt, Florian ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 14th international conference on human-computer interaction with mobile devices and services companion, 21 September 2012, pp.189-192

ISBN: 9781450314435 ; ISBN: 1450314430 ; DOI: 10.1145/2371664.2371706

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pfleging, Bastian
  2. Alt, F.
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Peging, B.
  5. Schmidt, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...