skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction and collaboration supported by distributed user interfaces: from GUIs to DUIs

de La Guía, Elena ; Lozano, María ; Penichet, Víctor

Proceedings of the 13th International Conference on interacción persona-ordenador, 03 October 2012, pp.1-2

ISBN: 9781450313148 ; ISBN: 1450313140 ; DOI: 10.1145/2379636.2379688

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schema driven distributed user interface generation

Peñalver, A ; Lazcorreta, E ; López, J ; Botella, F ; Gallud, J

Proceedings of the 13th International Conference on interacción persona-ordenador, 03 October 2012, pp.1-8

ISBN: 9781450313148 ; ISBN: 1450313140 ; DOI: 10.1145/2379636.2379637

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lozano, María
  2. Penichet, V.M.R.
  3. De La Guía, E.
  4. de La Guía, Elena
  5. López, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...