skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Mobile Media and Social Networks

Häkkilä, Jonna ; Schmidt, Albrecht ; Mäntyjärvi, Jani ; Sahami, Alireza ; Åkerman, Panu ; Dey, Anind

Proceedings of the 11th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 15 September 2009, pp.1-3

ISBN: 9781605582818 ; ISBN: 1605582816 ; DOI: 10.1145/1613858.1613982

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practices in creating videos with mobile phones

Puikkonen, Arto ; Häkkilä, Jonna ; Ballagas, Rafael ; Mäntyjärvi, Jani

Proceedings of the 11th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 15 September 2009, pp.1-10

ISBN: 9781605582818 ; ISBN: 1605582816 ; DOI: 10.1145/1613858.1613862

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion sharing via self-composed melodies on mobile phones

Shirazi, Alireza ; Alt, Florian ; Schmidt, Albrecht ; Sarjanoja, Ari-Heikki ; Hynninen, Lotta ; Häkkilä, Jonna ; Holleis, Paul

Proceedings of the 11th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 15 September 2009, pp.1-4

ISBN: 9781605582818 ; ISBN: 1605582816 ; DOI: 10.1145/1613858.1613897

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...