skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing Hydrologic Drought Information on the Web Using State-of-the-Art Geospatial Mapping Technology

Ryu, Jae ; Svoboda, Mark ; Okalebo, Jane;; Starrett, Steve

World Environmental and Water Resources Congress 2009: Great Rivers, pp.1-6

ISBN: 9780784410363 ; DOI: 10.1061/41036(342)222 ; Book DOI: 10.1061/9780784410363 ; Book Set DOI: 10.1061/environmentalwaterresources2009

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watershed Models for Storm Water Management: Comparing Hydrologic and Hydraulic Procedures

Borah, Deva ; Weist, Jamie ; Wall, Jack ; Powell, David;; Starrett, Steve

World Environmental and Water Resources Congress 2009: Great Rivers, pp.1-10

ISBN: 9780784410363 ; DOI: 10.1061/41036(342)660 ; Book DOI: 10.1061/9780784410363 ; Book Set DOI: 10.1061/environmentalwaterresources2009

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of Subsurface Water Flow by Galerkin Finite Element Method in Dhaka City Aquifer

Rahman, Shikha ; Bhuiyan, Mohammad;; Starrett, Steve

World Environmental and Water Resources Congress 2009: Great Rivers, pp.1-10

ISBN: 9780784410363 ; DOI: 10.1061/41036(342)177 ; Book DOI: 10.1061/9780784410363 ; Book Set DOI: 10.1061/environmentalwaterresources2009

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Approach to Groundwater Model Development

Lane, Richard;; Starrett, Steve

World Environmental and Water Resources Congress 2009: Great Rivers, pp.1-9

ISBN: 9780784410363 ; DOI: 10.1061/41036(342)170 ; Book DOI: 10.1061/9780784410363 ; Book Set DOI: 10.1061/environmentalwaterresources2009

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Starrett, Steve
  2. Borah, Deva
  3. Weist, Jamie
  4. Svoboda, Mark
  5. Wall, J.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...