skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holography in endoscopy illuminating dark holes with Gabor's Principle

Von Bally, G

05 June 1990, Vol.10308, pp.103080G-103080G-12

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.2283698

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of fuzzy, artificial intelligence and neural networks for hierarchical intelligent control

Fukuda, Toshio

28 June 1994, Vol.10312, pp.1031204-1031204-28

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.2283787

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional problems surrounding the acquisition of detectors in high-energy physics at CERN in the early 1970s

Krige, John

01 June 1992, Vol.10309, pp.103090B-103090B-12

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.2283716

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fukuda, Toshio
  2. Fukuda, T.
  3. Krige, J.
  4. Shibata, T.
  5. Von Bally, G

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...