skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sharp, Rob xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIRPASS: description, performance and astronomical results

Parry, Ian ; Bunker, Andrew ; Dean, Andrew ; Doherty, Michelle ; Horton, Anthony ; King, David ; Lemoine-Busserole, Marie ; Mackay, Craig ; Mcmahon, Richard ; Medlen, Steve ; Sharp, Rob ; Smith, Joanna

Arxiv ID: astro-ph/0408189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SPIE Digital Library  (1)
 2. arXiv  (1)
 3. Publicly Available Content Database  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Horton, Anthony
 2. Smith, J.
 3. Dean, Andrew
 4. Mackay, Craig
 5. Lemoine-Busserole, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...