skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital Libraries: Achievements, Challenges and Opportunities: 9th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2006, Kyoto, Japan, November 27-30, 2006. Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Libraries: Achievements, Challenges and Opportunities: 9th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2006, Kyoto, Japan, November 27-30, 2006. Proceedings

Sugimoto, Shigeo ; Hunter, Jane ; Rauber, Andreas ; Morishima, Atsuyuki

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-49375-4 ; E-ISBN: 978-3-540-49377-8 ; DOI: 10.1007/11931584

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hunter, Jane
  2. Rauber, Andreas
  3. Sugimoto, Shigeo
  4. Morishima, Atsuyuki

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...