skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Professional Societal Academic Network (PSAN) of Tourism Department Partners: A Swedish Case Study Triangulated with the EU-Project TARSI

Andersson, Göran; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Proceedings from The 23rd Nordic Symposium On Tourism And Hospitality: THE VALUES OF TOURISM 2 - 4 O c t o b e r  2 0 1 4, 2014, pp. 71-72

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...