skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Tumor Cells, Cultured xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yan xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth inhibition by keratinocyte growth factor receptor of human salivary adenocarcinoma cells through induction of differentiation and apoptosis

Zhang, Y ; Wang, H ; Toratani, S ; Sato, J D ; Kan, M ; Mckeehan, W L ; Okamoto, T

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 September 2001, Vol.98(20), pp.11336-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11562460 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, H
  2. Hua Wang
  3. Shigeaki Toratani
  4. Toratani, Shigeaki
  5. Tetsuji Okamoto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...