skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Telang, Frank xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral methylphenidate normalizes cingulate activity in cocaine addiction during a salient cognitive task.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Goldstein, Rita Z. ; Woicik, Patricia A. ; Maloney, Thomas ; Tomasi, Dardo ; Alia - Klein, Nelly ; Shan, Juntian ; Honorio, Jean ; Samaras, Dimitris ; Wang, Ruiliang ; Telang, Frank ; Wang, Gene - Jack ; Volkow, Nora D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 21, 2010, Vol.107(38), p.16667(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. OneFile (GALE)  (1)
 2. JSTOR Current Journals  (1)
 3. JSTOR Archival Journals  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Samaras, Dimitris
 2. Wang, R.
 3. Maloney, Thomas
 4. Tomasi, D.
 5. Wang, Gene-Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...