skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evoking Comprehensive Mental Models of Anonymous Credentials

Wästlund, Erik ; Angulo, Julio ; Fischer-Hübner, Simone

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7039, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-27585-2_1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wästlund, Erik
  2. Fischer-Hübner, S.
  3. Angulo, J.
  4. Fischer-Hübner, Simone
  5. Angulo, Julio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...