skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Procedia Economics and Finance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About Industrial Structures Decomposition and Recomposition

Chivu, Luminita ; Ciutacu, Constantin

Procedia Economics and Finance, 2014, Vol.8, pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-5671 ; E-ISSN: 2212-5671 ; DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00076-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ciutacu, Constantin
  2. Chivu, Luminita

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...