skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Procedia Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reduced Complexity Algorithm for Multi User Detection in DS UWB Systems

Rosaline, Mrs. M. Mary ; Selvakumari, R. Shantha ; Arivazhagan, S

Procedia Computer Science, 2015, Vol.47, pp.128-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2015.03.191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi User Virtual Environments and Serious Games for Team Building

Bozanta, Aysun ; Kutlu, Birgul ; Nowlan, Nuket ; Shirmohammadi, Shervin

Procedia Computer Science, 2012, Vol.15, pp.301-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2012.10.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTTP/2 and QUIC for Virtual Worlds and the 3D Web?

Bakri, Hussein ; Allison, Colin ; Miller, Alan ; Oliver, Iain

Procedia Computer Science, 2015, Vol.56, pp.242-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2015.07.204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user Detection in DS-CDMA System Using Biogeography Based Optimization

Nemade, Santosh N ; Kolte, Mahesh T ; Nemade, Santosh

Procedia Computer Science, 2015, Vol.49, pp.289-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2015.04.255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immersive VR Theater with Multi-device Interaction and Efficient Multi-user Collaboration

Li, Huiyu ; Zhou, Shisheng ; Zhang, Fan ; Yang, Chenglei

Procedia Computer Science, 2019, Vol.147, pp.468-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2019.01.274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arivazhagan, S.
  2. Oliver, Iain
  3. Rosaline, Mrs. M. Mary
  4. Bozanta, A.
  5. Allison, Colin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...