skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Procedia Cirp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework Method of User-participation Configuration Design for Complex Products

Li, Jing ; Nie, Yafei ; Zhang, Xinwei ; Wang, Keqin ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2018, Vol.70, pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2018.03.232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop Manufacturing, a STEP-NC Process for Data Feedback: A Case Study

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2016, Vol.41, pp.852-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2015.12.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposal of an Eco-design Framework based on a Design Education Perspective

Vallet, Flore ; Eynard, Benoît ; Millet, Dominique

Procedia CIRP, 2014, Vol.15, pp.349-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechatronic Design Process: A Survey of Product Data Model

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2014, Vol.21, pp.282-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.03.176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a PLM Interoperability for a Collaborative Design Support System

Penciuc, Diana ; Durupt, Alexandre ; Belkadi, Farouk ; Eynard, Benoît ; Rowson, Harvey

Procedia CIRP, 2014, Vol.25, pp.369-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.10.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Heterogeneous Information for Integrated Design of Multidisciplinary Systems

Guerineau, Benjamin ; Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Durupt, Alexandre ; Rivest, Louis ; Rowson, Harvey ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2017, Vol.60, pp.320-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2017.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Configuration Design Approaches: A Focus on Design of Complex Industrial Manufacturing Systems

Liu, Fan ; Zhang, Ye ; Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2019, Vol.81, pp.340-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2019.03.059

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoît
  2. Eynard, B.
  3. Eynard, Benoit
  4. Zheng, Chen
  5. Durupt, Alexandre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...