skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Koehl, Patrice xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Proc. Natl. Acad. Sci. Usa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Independent saturation of three TrpRS subsites generates a partially assembled state similar to those observed in molecular simulations

Laowanapiban, Poramaet ; Kapustina, Maryna ; Vonrhein, Clemens ; Delarue, Marc ; Koehl, Patrice ; Carter, Charles

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 February 2009, Vol.106(6), pp.1790-1795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.0812752106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delarue, Marc
  2. Carter Jr., C.W.
  3. Carter, CW
  4. Laowanapiban, Poramaet
  5. Carter, Charles W. , Jr.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...