skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High pressure ices.(PHYSICS)(Author abstract)(Report)

Hermann, Andreas ; Ashcroft, N. W. ; Hoffmann, Roald

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 17, 2012, Vol.109(3), p.745(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoprobe measurements of materials at megabar pressures.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author abstract)

Wang, Lin ; Ding, Yang ; Yang, Wenge ; Liu, Wenjun ; Cai, Zhonghou ; Kung, Jennifer ; Shu, Jinfu ; Hemley, Russell J. ; Mao, Wendy L. ; Mao, Ho - Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 6, 2010, Vol.107(14), p.6140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swimming bacteria power microscopic gears.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES: BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Sokolov, Andrey ; Apodaca, Mario M. ; Grzybowsk, Bartosz A. ; Aranson, Igor S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 19, 2010, Vol.107(3), p.969(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...