skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dean, Erin xóa Nhan đề tạp chí: Primary Health Care xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NHS Improvement issues safe staffing advice for nurses.(National Health Service)

Dean, Erin

Primary Health Care, March, 2018, Vol.28(2), p.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-5033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endometriosis

Dean, Erin

Primary Health Care, 2017, Vol.27(9), p.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-5033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revalidation offers nurses and midwives opportunities.(Report)

Dean, Erin

Primary Health Care, April, 2016, Vol.26(3), p.8(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-5033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revalidation offers nurses and midwives opportunities.(Report)

Dean, Erin

Primary Health Care, 2016, Vol.26(3), p.8(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-5033

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dean, Erin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...