skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Presidential studies quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt's Diplomacy and the Quest for Great Power Equilibrium in Asia

Russell, Greg

Presidential Studies Quarterly, September 2008, Vol.38(3), pp.433-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/j.1741-5705.2008.02654.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McKinley and the Spanish-American war

Offner, John L.

Presidential Studies Quarterly, March, 2004, Vol.34(1), p.50(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A war too far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. presidential election.(George W. Bush)

Mcallister, Ian

Presidential Studies Quarterly, June, 2006, Vol.36(2), p.260(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Bush and the Gulf War of 1991

Brands, H. W. W.

Presidential Studies Quarterly, March, 2004, Vol.34(1), p.113(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The president, the press, and the war-making power: an analysis of media coverage prior to the Persian Gulf War.(Statistical Data Included)

Lewis, David A. ; Rose, Roger P.

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2002, Vol.32(3), p.559(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franklin D. Roosevelt and World War II

Kimball, Warren F.

Presidential Studies Quarterly, March, 2004, Vol.34(1), p.83(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bush presidency and the American electorate.(Articles)

Jacobson, Gary C.

Presidential Studies Quarterly, Dec, 2003, Vol.33(4), p.701(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hunting the devil: democracy's rhetorical impulse to war

Ivie, Robert L. ; Giner, Oscar

Presidential Studies Quarterly, Dec, 2007, Vol.37(4), p.580(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric of atrocities: the place of horrific human rights abuses in presidential persuasion efforts

Ben - Porath, Eran N.

Presidential Studies Quarterly, June, 2007, Vol.37(2), p.181(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The war power and its limits

Kassop, Nancy

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2003, Vol.33(3), p.509(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War Powers, Constitutional Balance, and the Imperial Presidency Idea at Century's End

Boylan, Timothy S.

Presidential Studies Quarterly, June, 1999, Vol.29(2), p.232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial review of the war power

Fisher, Louis

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2005, Vol.35(3), p.466(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contemporary presidency: judicial restraint and the new war powers

Farrier, Jasmine

Presidential Studies Quarterly, 2016, Vol.46(2), p.387(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reagan on War: A Reappraisal of the Weinberger Doctrine, 1980-1984

Ahlberg, Kristin L.

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2014, Vol.44(3), p.570(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Will to Believe: Woodrow Wilson, World War I, and America's Strategy for Peace and Security.(Book review)

Butts, Robert H.

Presidential Studies Quarterly, Dec, 2010, Vol.40(4), p.804(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allies against the Rising Sun: The United States, the British Nations, and the Defeat of Imperial Japan.(Book review)

Felker, Craig C.

Presidential Studies Quarterly, Sept, 2010, Vol.40(3), p.580(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2004  (5)
 3. 2005đến2006  (2)
 4. 2007đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lewis, David
 2. Felker, Craig
 3. Rose, Roger
 4. Ahlberg, Kristin L.
 5. Boylan, Timothy S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...