skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khakimzyanov, Gayaz xóa Chủ đề: Moving Grids xóa Nhan đề tạp chí: Preprints xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Preprints, Mar 26, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, Dimitrios
  2. Khakimzyanov, Gayaz
  3. Dutykh, Denys
  4. Shokina, Nina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...