skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: Pratiques Psychologiques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Évaluer la vivacité des images mentales dans différentes populations françaises

Santarpia, A ; Blanchet, A ; Poinsot, R ; Lambert, J.-F ; Mininni, G ; Thizon-Vidal, S

Pratiques psychologiques, 2008, Vol.14(3), pp.421-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1269-1763 ; E-ISSN: 1878-092X ; DOI: 10.1016/j.prps.2007.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mininni, G.
  2. Santarpia, Alfonso
  3. Lambert, Jf
  4. Thizon-Vidal, S.
  5. Santarpia, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...